دریچه های دیواری

دریچه های دیواری جهت هوای رفت، برگشت و تخلیه مورد استفاده قرار می گیرند.
پره های افقی و عمودی در هر زاویه ای می توانند حرکت نمایند.

دریچه های دیواری فراز تهویه با دو ردیف پره قابل تنظیم، تعدادی پره موازی افقی و عمودی دارند که می توان این پره ها را در هر زاویه ای حول محور مرکزی خود حرکت داد.

دریچه های دیواری

تماس تلفنی