دریچه های بازگشت هوای آزاد

هدف از استفاده از دریچه هوای برگشت ، بازگردانی هوای تهویه شده در فضای مورد نظر به دستگاه تهویه مطبوع میباشد. به لحاظ شکل فیزیکی ، دریچه برگشت هوا به دو صورت  دریچه هوای برگشت چهار گوش و گرد ساخته میشود. از لحاظ نوع کاربرد هم این دریچه های برگشت به دو نوع سقفی و دیواری تقسیم می شوند.
با توضیحات بالا میتوان به صورت تفکیکی تقسیم بندی زیر را انجام داد:
دریچه هوای برگشت گرد سقفی ، دریچه هوای برگشت چهار گوش سقفی ، دریچه هوای برگشت چهار گوش دیواری و دریچه هوای برگشت گرد دیواری.
علاوه بر شکل هندسی و دیواری یا سقفی بودن دریچه برگشت هوا عواملی همچون نوع و محدودیتهای معماری محیط، محل نصب ، سرعت جریان هوا ، سطح مفید دریچه و… میتواند در انتخاب و استفاده از آنها تاثیر گذار باشد.

دریچه های بازگشت هوای آزاد

تماس تلفنی