دریچه سقفی

دریچه سقفی ثابت تنظیم تهویه فراز تهویه البرز به آسانی روی کانال چهارگوش و یا توسط یک تبدیل روی کانال گرد نصب می شوند . در این نوع دریچه ها میزان بالای پخش هوا در فضای زیر سقف باعث می شود دریچه حرارت و سرعت هوای مخلوط سریعا متعادل شود . با توجه به جهت پره ها در این نوع دریچه ها ، هوا با سرعت مناسب به سطح خواهد رسید .

برای کانالهایی که بصورت افقی در سقف اجرا می شوند و دهانه انشعاب نیز از طریق سقف کاذب خارج می شوند از دریچه های سقفی چهارگوش استفاده می شود که از انواع سقفی یک طرفه ، دو طرفه ، سه طرفه و چهار طرفه و همچنین مشبک وخورشیدی تشکیل می شود. 

بطور کلی به دریچه هایی که از طریق سقف هوارسانی می کنند دریچه سقفی می گویند . دریچه سقفی می تواند چهارگوش ، گرد و تایلی باشد .

 

تماس تلفنی